Aktualności

SPOTKANIA TMD


 
 
Izba Regionalna
Dzierżoniów
ul. Świdnicka 30
tel. 64 64 661

Więcej >Zabytki Dzierżoniowa

Dzierżoniów (Reichenbach) istniał już w XII wieku, a prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. Głównym motorem rozwoju miasta było tkactwo i handel [...]


Więcej >

 

 

 
Powstanie i cele Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa

Stowarzyszenie nasze powstało 10 stycznia 1979 roku z inicjatywy ówczesnych władz miasta. Na pierwszym inauguracyjnym zebraniu w sali ratuszowej wybrano Zarząd Towarzystwa, którego prezesem został Włodzimierz Suszek, szczegółowy zaś program działania TMD opracowywany był na kolejnych zebraniach Zarządu.
 
Celem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa jest:
  • współdziałanie z działającymi na terenie organizacjami kulturalnymi i społecznymi oraz organizowanie samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania więzi emocjonalnej mieszkańców Dzierżoniowa ze swoim miejscem zamieszkania, regionem i krajem,
  •  poznawanie, dokumentowanie, wzbogacanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miast dzierżoniowskiej,
  • oddziaływanie na kierunki rozwoju ośrodków kulturotwórczych w mieście przez wyłączenie do programu ich działalności problematyki regionalnej.
Inicjatywy i dokonania TMD w latach 1979-2003.
Największą aktywność w TMD przejawiała sekcja historyczno -wydawnicza. Owocem jej działalności są:
Opracowania monograficzne: Dzierżoniowska Starówka, Patroni Dzierżoniowa, Dzierżoniów w 40-leciu PRL, Dzierżoniów w grafice, Drzewa i krzewy Dzierżoniowa, Dzierżoniowski pomniki przyrody, Mały Leksykon Dzierżoniowski.
Foldery: Spacerkiem po Dzierżoniowie, Dzierżoniów i okolice.
Rocznik Dzierżoniowski (13 tomów).
Artykuły zamieszczane w regionalnej i lokalnej prasie:
”Trybuna Wałbrzyska", "Gazeta Robotnicza", a później "Gazeta Wrocławska", "Diora", "BIS", Goniec Dzierżoniowski" i "Tygodnik Dzierżoniowski". Wydawnictwa wspomagające szkolną edukację regionalną. Monografia Dzierżoniowa wydana przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa.
 
Działalność edukacyjna
 
Edukacja regionalna jest naszym drugim priorytetowym zadaniem statutowym, po dokumentowaniu i opisywaniu lokalnych dziejów.
Służą temu:
  • organizowane przez TMD konkursy historyczne, wycieczki, prelekcje, sesje popularnonaukowe, sympozja historyczne,
  • wydawnictwa adresowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli.
Są to m.in.:
  • "Spacerkiem po Dzierżoniowie" - Książka przeznaczona dla przedszkoli i najmłodszych klas szkoły podstawowej.
  • "Ziemia dzierżoniowska w dziejach Polski i Europy".
  • "Dzierżoniów i okolice" przewodnik wycieczek szkolnych po naszej małej ojczyźnie.
  • "Czy znasz dzieje Twojej małej i regionalnej ojczyzny" - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjów.
  • "Wybór tekstów literackich do dziejów Polski".
Programy autorskie do realizacji ścieżek edukacyjnych o tematyce regionalnej w szkole podstawowej, gimnazjalnej i licealnej.
Wydawnictwa popularyzujące dzieje miasta i regionu.
Filmy dokumentalno-oświatowe (video).
Wystawy i albumy o tematyce regionalnej.
Biblioteka i archiwum TMD.
Kronika Dzierżoniowa - dokumentująca dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesnych, pisana ręcznie, bogato ilustrowana. W naszym archiwum posiadamy już 11 opasłych tomów tej kroniki.
 
 

Imieniny: