35.LECIE TMD - JUBILEUSZOWE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

W „tłusty czwartek” 27 lutego 2014 r. w klubie Pegaz Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej 23 odbyło się Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków TMD. Prezes, Henryk Smolny, otwierając obrady powitał członków TMD i zaproszonych gości, a następnie krótko nawiązał do 35.lecia istnienia Towarzystwa, wspomniał również osoby, które odeszły, a szczególnie pierwszego prezesa Włodzimierza Suszka, honorowego prezesa Henryka Kwiatkowskiego

i wieloletniego skarbnika Zenona Ucińskiego. Prezes wzniósł toast za pomyślność i dalsze lata Towarzystwa. Początek spotkania uświetnił piękny koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie. Następnie Prezes przedstawił porządek obrad (przekazany wcześniej wraz z zaproszeniem), który został jednogłośnie zatwierdzony przez Zgromadzenie. Dokonano wyboru przewodniczącego obrad - Lilianę Bąk. Sprawozdanie z działalności TMD w roku sprawozdawczym przedstawił prezes - Henryk Smolny, a informacje dotyczącą finansów - skarbnik, Roman Kowalczyk. W swoim wystąpieniu, poza wskazaniem zadań, jakie były realizowane przez TMD w minionym roku, prezes podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Towarzystwa, zwrócił też szczególną uwagę na dobrą współpracę z władzami miasta, z instytucjami kulturalnymi Dzierżoniowa, szkołami oraz zaprzyjaźnionymi towarzystwami miłośników Bielawy, Świdnicy i Niemczy. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi TMD został przyjęty bez głosów sprzeciwu. W trakcie dyskusji Lucjan Węgiel złożył wniosek, aby wystąpić do Rady Miejskiej Dzierżoniowa o nadanie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Janinie Lorze oraz Wandzie Ostrowskiej. Wnioski zostały przyjęte jednomyślnie. Po ciekawej dyskusji i przedstawieniu oraz zatwierdzeniu propozycji do planu pracy na rok 2014 oficjalne obrady zakończono, a przewodnicząca Liliana Bak zaprosiła wszystkich na poczęstunek. Należy podkreślić, że spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze.

Informacje kontaktowe